Vídrolin

Postřikový selektivní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepe, řepce a slunečnici.

Účinná látka: chiazalofop-P-ethyl 50 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: HDPE/PA - láhev 1l, HDPE/PAkanystr 5 L HDPE/PA - kanystr 10 L.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Vídrolin je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině, působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny priopinové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karbocylázy (ACCase).

Návod k použití - indikace:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
řepka olejka ozimávýdrol obilnin0,7–1 l/haAT
řepka olejka ozimáplevele lipnicovité jednoleté1–1,5 l/haAT
řepka olejka ozimápýr plazivý2–2,5 l/haAT
slunečnice ročníplevele lipnicovité jednoleté1–1,5 l/haAT
slunečnice ročnípýr plazivý2–2,5 l/haAT
cukrovka, krmná řepaplevele lipnicovité jednoleté1–1,5 l/ha84
cukrovka, krmná řepapýr plazivý2–2,5 l/ha84

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Návod na použití:
Přípravkem Vídrolin se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů až do konce odnožování trav. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody.

Dávka vody: 200–400 l/ha.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Nepoužívejte v době, kdy jsou očekávány mrazy. V případě použití dalších herbicidů je nutné dodržovat aplikační interval 14 dnů u řepky ozimé a 21 dnů u slunečnice.

Pěstování následných plodin bez omezení. Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu. Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 5 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou plodinu. Neprovádějte setí obilnin nebo trav na ošetřené ploše po dobu 18 týdnů ode dne aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy. Přípravek lze použít max. 1× v plodině. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní na stanovený objem, nebo se použije předmíchávací zařízení, je-li jím aplikační zařízení vybaveno.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin [m]
řepka ozimá, slunečnice, cukrovka, krmná řepa5500

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP