Privium Forte 150 EC

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém, kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě, fazolu, hrachu, hořčici bílé, máku setém, mrkvi krmné, řepce olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách. 

Účinná látka:fluazifop-P-butyl 150 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností výrobku je, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro trávovité. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OLPoznámka
brambor
plevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56-
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56dělená aplikace
chmel otáčivý
plevele lipnicovité jednoleté1,0–1,5 l/ha
100–600 l vody/ha
-na podzim
pýr plazivý2,5–3,0 l/ha
100–600 l vody/ha
-na podzim
chmel otáčivý - kořenáčové školkyplevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
cibuleoves hluchý , ježatka kuří noha, bér0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28k výsevu
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28k výsevu
cukrovka, řepa krmnábér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56-
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56možnost dělené aplikace
fazol, hráchplevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
60-
jabloň, višeňplevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28-
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28-
jahodníkpýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
-po sklizni
kapustaoves hluchý , ježatka kuří noha, bér0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56-
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56-
lesní porosty, lesní školkyplevele lipnicovité jednoleté0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
retardace, třtina křovištní1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
mrkev krmnábér, ježatka kuří noha, oves hluchý0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56-
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
okrasné dřeviny, ovocné školkybér, ježatka kuří noha, oves hluchý0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
řepka olejka ozimávýdrol obilnin0,5 l/ha
100–600 l vody/ha
-na podzim, na jaře
pýr plazivý2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
-na podzim, na jaře
slunečniceplevele lipnicovité jednoleté 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
-do 59 BBCH
sójaplevele lipnicovité jednoleté 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
--
mák setýoves hluchý, ježatka kuří noha0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
-BBCH 16–19
max. 1×
hořčice bílápýr plazivý2 l/ha
300 l vody/ha
-BBCH 12–19
max. 1×
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OLPoznámka
salát hlávkovýjednoleté lipnicovité plevele (růstová fáze od BBCH
12–13 do 29)
70–100 g/ha
200–400 l vody/ha
42-
špenát setýjednoleté lipnicovité plevele (růstová fáze od BBCH
12–13 do 29)
0,8–1 l/ha
100–600 l vody/ha
42jen semenné porosty
řepa salátovájednoleté jednoděložné plevele0,8–1 l/ha
100–600 l vody/ha
AT-
pýr plazivý2 l/ha
100–600 l vody/ha
ATmožnost dělené aplikace při nepřekročení dávky 2 l/ha

Max počet aplikací: 1× za vegetaci.

Způsob použití: postřik.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Přípravek je slabě škodlivý pro populace dravého roztoče Typhlodromus pyri a parazitické kuklice Drino inconspicua.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP