Glyfos Dakar

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě vodorozpustných granulí (SG) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech.

Účinná látka: glyphosate 680 g/l.

Balení: PP pytel 5 kg, 10 kg

Doba použitelnosti přípravku: 5 let od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech při dodržení podmínek skladování.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Účel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: škodlivý.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Působení přípravku:
GLYFOS DAKAR je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin - podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin.  Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5–6 listů, 12–15 cm dlouhých. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Při aplikaci GLYFOS DAKAR na vytrvalé plevele (pýr plazivý, pcháč oset) je nutné všechny kultivační práce provádět min. 5 dní po aplikaci. Při aplikaci GLYFOS DAKAR na jednoleté plevele je nutné s dalšími kultivačními zásahy počkat min. 24 hodin po aplikaci. Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLLAPoznámka
orná půda (strniště)výdrol obilnin, plevele jednoleté, pýr plazivý0,75–2,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
AT-3) max. 1×, po sklizni
orná půdaplevele jednoleté, plevele vytrvalé0,75–3,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
AT-3) max. 1×, před setím
jádroviny, peckoviny mimo broskvoňplevele vytrvalé2,5 kg/ha
200–250 l vody/ha
AT-3) max. 1×
louky a pastvinyobnova TTP1,5–3,0 kg/ha
150–200 l vody/ha
21-3) max. 1×
nezemědělská půdanežádoucí vegetace0,75–3,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
AT-3) max. 1×
nádrže, vodní toky, zavlažovací kanályplevele pobřežní, vynořené, plovoucí nežádoucí rostliny2,5–3,0 kg/ha
200–400 l vody/ha
AT-3) max. 1×, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
pšenice, ječmen, ovespýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně0,75–2,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
7-1) před sklizní mimo množitelské porosty 3) max. 1×, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
řepka olejka ozimápýr plazivý, plevele vytrvalé, desikace1,5–2,0 kg/ha
200–250 l vody/ha
7-1) před sklizní mimo množitelské porosty 3) max. 1×, 14–21 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
hrách na zrno, bob na zrnopýr plazivý, plevele vytrvalé1,5–2,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
7-1) před sklizní mimo množitelské porosty 3) max. 1×, 7 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
lenpýr plazivý, plevele vytrvalé1,5–2,0 kg/ha
80–250 l vody/ha
7-1) před sklizní mimo množitelské porosty 3) max. 1×, 14 dní před sklizní, vlhkost semene max. 30 %

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení OL nevyžadují.

Orná půda - strniště
Postřik se provádí po sklizni na strniště. Dávka 0,75–1,0 kg/ha proti výdrolu obilnin a jednoletým plevelům, dávka 1,5–2,0 kg/ha proti pýru plazivému. Kultivace a setí nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele a nejdříve 24 hodin po aplikaci na výdrol obilnin a jednoleté plevele.

Orná půda před setím
Postřik se provádí před setím. Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým plevelům, dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelům a dávka 3,0 kg/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Veškeré kultivační zásahy včetně setí lze provádět min. 6 hodin po aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům, min. 24 hodin po aplikaci proti jednoletým trávovitým plevelům a min. 5 dní po aplikaci proti vytrvalým plevelům.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň)
V produkčních sadech se provádí aplikace na alespoň dvouletou výsadbu v dávce 2,5 kg/ha. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny od 30 cm nad povrchem výše. Postřik se provádí po sklizni (po opadu listů) nejpozději před rašením dřevin.

Louky a pastviny
Dávka 1,5 kg/ha proti jednoletým plevelům, 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelům, 2,5 kg/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům a 3,0 kg/ha zejména při obnově TTP s výskytem kopřivy, řebříčku obecného, pampelišky, mléčů.

Nezemědělská půda
Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým trávovitým plevelům, dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelům a dávka 3,0 kg/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Aplikuje se podle stavu plevelů kdykoliv během vegetace, optimálně od poloviny května do konce června.

Nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály
Postřik se provádí pouze na vyskytující se plevele, neaplikovat na volnou hladinu. Dávka se stanoví podle plevelných druhů. Dávka 2,5 kg/ha proti vlhkomilným pobřežním plevelům jako např. orobince, ostřice, rákos obecný, zblochan vodní, lesknice rákosovitá aj, dávka 3,0 kg/ha proti typickým vodním plevelům na vodních hladinách jako např. leknín vonný, stulík žlutý aj. V případě tekoucí vody vždy aplikovat proti směru proudu. V obilninách, řepce olejné, hrachu, bobu a lnu se přípravek používá proti všem plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze u polehlých nebo silně zaplevelených porostů. Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým plevelům, dávka 1,0–2,0 kg/ha pýru plazivému (podle hustoty zaplevelení) a dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým a dvouděložným plevelům. Vlhkost zrna při aplikaci má být maximálně 30 %. Neošetřovat množitelské porosty! Max. počet ošetření: 1× za kalendářní rok na stejném pozemku.

Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem registrace a/nebo zpracovatelem.

Při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) je třeba odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.

Při přímém výsevu do odumírající organické hmoty může dojít ke slabému zbrzdění růstu po vzejití.

Při předsklizňové aplikaci je třeba zapravit nebo odstranit slámu před následným setím. Ošetřenou slámu nepoužívejte k mulčování v zahradnictví.

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku glyphosate na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku GLYFOS DAKAR.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

TOP