Beretta

Postřikový herbicidní neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích a lesních školkách.

Účinná látka: dikvát 200 g/l.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Balení:

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxid, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek Beretta rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní
části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.

Návod k použití - indikace:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
bobdesikace3 l/ha 200-600 l vody /ha + 85 l/ha DAM 390 (TM)10
bob na zrnodesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha10
brambordesikace5 l/ha 200-600 l vody /ha7–14
brambordesikace3 l/ha 200-600 l vody /ha + 1,5 l/ha Alimo nebo Istroekol (TM)7–14
cibule množitelské porostydesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha6-10
čočkadesikace2 l/ha 200-600 l vody /ha6
fazoldesikace3 l/ha 200-600 l vody /ha6
hrách na zrnodesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha6
jeteldesikace1,5 l/ha 200-600 l vody /ha6
jetel množitelské porostydesikace3,5 l/ha 200-600 l vody /ha3-5
jetel množitelské porostydesikace3,5 l/ha 200-600 l vody /ha + 100 l/ha DAM 390 (TM)3-5
jetel plazivý množitelské porostydesikace5 l/ha 200-600 l vody /ha5-10
jetelo-travní směskydesikace1,5 l/ha 200-600 l vody /ha6
květák množitelské porostydesikace4 l/ha 200-600 l vody /haAT
salát hlávkový množitelské porostydesikace4 l/ha 200-600 l vody /haAT
lesní školkyplevele dvouděložné jednoleté5 l/ha 200-600 l vody /haATošetření s kryty nebo před rašením
luskovino-obilní směskydesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha6
mrkev množitelské porostydesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha7
peluškadesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha6
ředkvička množitelské porostydesikace4 l/ha 200-600 l vody /ha6
řepa krmná množitelské porosty, cukrovka množitelské porostydesikace5 l/ha 200-600 l vody /ha6
řepka olejka ozimádesikace3 l/ha; 200–600 l vody/ha6
ovocné sady, viniceplevele dvouděložné
jednoleté
5 l/ha; 200–600 l vody/haAT
ovocné sady, viniceturanka kanadská3 l/ha; 200–600 l vody/haAT
slunečnice ročnídesikace2 l/ha; 200–600 l vody/ha
+ 100 l/ha DAM 390 (TM)
6
slunečnice ročnídesikace3 l/ha; 200–600 l vody/ha6
vojtěškadesikace1,5 l/ha; 200–600 l vody/ha6
vojtěška množitelské porostydesikace4 l/ha; 200–600 l vody/ha3-5
vojtěška množitelské porostydesikace3 l/ha; 200–600 l vody/ha
+ 100 l/ha DAM 390 (TM)
3-5

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Desikace: aplikace na počátku dozrávání porostu.

Hubení plevelů: dvouděložné jednoleté; trávy a plevele vytrvalé jsou přípravkem pouze dočasně
poškozeny.

Použití DAM 390: urychlení rozkladu posklizňových zbytků, eliminace rozvoje a šíření houbových chorob.

Růstová fáze plevelů: přípravek působí kontaktně - je přijímán listy a zelenými částmi plevelů, které musejí být aplikační kapalinou zasaženy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s hnojivem DAM 390, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem povolení. Přípravek lze použít v tank-mix směsi pomocnými prostředky ISTROEKOL, ALIMO, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem povolení.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a doplní na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Aplikace přípravku:
Beretta je neselektivní herbicid. V případě použití přípravku k hubení plevelů nesmějí být žádným způsobem zasaženy ošetřované plodiny nebo kultury! Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem. Přípravek se aplikuje postřikem. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

TOP