Flordimex T Extra

Nuprid 600 FS red

Systémové insekticidní mořidlo proti mšicím a přenašečům viróz pro ošetření osiva pšenice ozimé a ječmene ozimého.

Účinná látka: imidacloprid 600 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 20 l HDPE kanystr, 200 l sud.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku: Nuprid 600 FS je systémové insekticidní mořidlo usmrcující velmi rychle zejména savé a některé žravé škůdce. Je systémově rozváděn do nových přírůstků listů rostliny, kde působí dlouhou dobu a tím ochrání i přímo neošetřené části rostlin.

Návod k použití:

TABULKA 1

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

TABULKA 2

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. Přípravek lze aplikovat pouze platným technologickým postupem pro daný typ aplikačního zařízení - mořičky.
- Nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva.
V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.
- Pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití.

TOP