Warrant 700 WG

Aceptir 200 SE

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní. OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci v řepce olejce.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam)
po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 až + 30°.

Působení přípravku:
Aceptir 200 SE je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Aceptir 200 SE působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

TABULKA 1

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Poznámky:
1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin ACEPTIR 200 SE.

Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

TABULKA 3

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny aplikaci.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP