Saracen Max

Saracen Max

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

Účinná látka: florasulam 200 g/kg, tribenuron–methyl 600 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: HDPE kanystr 250 g, 500 g.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek Saracen Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka Poznámka
pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
žito ozimé,
tritikale ozimé,
oves ozimý
plevele dvouděložné jednoleté25 g/haAT1) od 13 BBCH,
do: 39 BBCH
na jaře
pšenice jarní,
ječmen jarní,
oves jarní
plevele dvouděložné jednoleté25 g/haAT1) od 13 BBCH,
do: 32 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
ječmen, oves, pšenice, triticale, žito200–300 l/hapostřik1x

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé - heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svízel přítula, výdrol řepky Plevele méně citlivé - hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale - rozšíření spektra účinnosti o chundelku metlici a další dvouděložné plevele. 25 g/ha Saracen Max + 2,5 l/ha Lentipur 500 FW.

Náhradní plodiny
V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu. V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky. Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů.

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý, žito, tritikale4444
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý, žito, tritikaleNELZE30155

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imidazolinony) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Příprava postřikové kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP