Fragma

Fragma

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům v obilninách a semenných porostech trav.

Účinná látka: florasulam 50 g/l.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: HDPE, HDPE/PA, f-HDPE láhev se šroubovým uzávěrem a obsahem 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, HDPE, HDPE/PA, f-HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem a obsahem 2 l, 3 l a 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek je herbicid určený pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka florasulam je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Za optimálních podmínek se herbicidní účinek přípravku projeví do 10 dní po aplikaci.

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula.
Plevele heřmánkovité: pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka – výdrol.
Plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna.

Návod k použití - indikace:

TABULKA 1

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Nižší dávka přípravku se u jařin použije na plevele v BBCH 12, tj. ve fázi 2 pravých listů.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných plodinách. Citlivost odrůd trav pěstovaných pro produkci osiva konzultujte s držitelem povolení. Vliv přípravku na kvantitativní/kvalitativní výnosové parametry trav pěstovaných pro produkci osiva a vliv na klíčivost konzultujte s držitelem povolení. Aplikaci v porostech určených k zpracování fermentačními procesy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopirimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů.

TABULKA 3
 

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP