Rubric 125 SC

Timpani

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé proti braničnatce pšeničné a ječmene ozimého proti rynchosporiové skvrnitosti.

Účinná látka: chlorothalonil 250 g/l, tebuconazole 90 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:
Timpani je fungicidní přípravek k ošetření ozimé pšenice proti braničnatkám a rzím. A dále k ošetření ozimého ječmene proti rzi ječné a rynchosporiové skvrnitosti. Přípravek obsahuje účinnou látku ze skupiny DMI fungicidů - triazolů. Ta je absorbována asimilujícími částmi rostlin - převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání. Druhá účinná látka je chlorthalonil z chemické skupiny chloronitrilů, je nesystémový foliární fungicid s protektivním účinkem, zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Je přínosem zejména v oblastech zvýšeného rizika rezistence braničnatky pšeničné vůči QoI fungicidům.

Návod k použití:

TABULKA 1

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Přípravek dosahuje proti rzím, braničnatce pšeničné a proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene velmi dobré účinnosti při preventivní aplikaci. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby na listech.

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je vhodné aplikovat kombinaci:
1,5 l/ha Timpani + 0,75 l/ha Rubric 125 SC
1,5 l/ha Timpani + 0,75 l/ha Iribis

Timpani je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necilových organismů

TABULKA 3

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP